Polisiau / Rheolau

 1. Cynhelir gweithgareddau’r Cyngor trwy gyfrwng y Gymraeg
 2. Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor ar y Nôs Fawrth gyntaf o’r Mis heblaw am ambell eithriad. Ni chynelir cyfarfod yn ystod Mis Awst.
 3. Caniateir i aelodau’r cyhoedd wrando yng nghyfarfodydd y Cyngor ond nid oes hawl ganddynt gymryd rhan. Os bydd aelodau di-gymraeg o’r cyhoedd yn dymuno bod yn presennol rhaid iddynt roi 10 diwrnod o rybydd i’r Clerc drefnu cyfieithydd (gellir cael y gwasanaeth am ddim o Wynedd 2 neu 3 gwaith y flwyddyn). Gallent ofyn i gymydog gyfieithu iddynt.
 4. Torri gwair ar lwybrau cyhoeddus. Defnyddio cwmniau lleol lle mae’n bosibl.
  Sicthau bod gan yr ymgerwyr yswiriant cyfrifoldeb cyhoeddus (Public Liability)
 5. Hysbysu Gwynedd o ddiffygion llwybrau/ffyrdd.
 6. Ystyried cyfrannu’n flynyddol i elusennau lleol. (oddi fewn i’r gymuned ond hefyd i fudiadau o’r tu allan sydd o fudd i’r ardal). Rhaid i’r mudiad ddanfon mantolen ariannol gyda’r cais. Ceisiadau i’w cyflwyno ond unwaith y flwyddyn cyn diwedd Medi.
 7. Cyfrannu’n ariannol at bartion neu gorau o’r ardal sy’n llwyddianus o Eisteddfod Sir yr Urdd i’r Genedlaethol neu i’r Eisteddfod Genedlaethol Fis Awst, os derbynnir cais.
 8. Cynnal cyfarfod blynyddol (Ebrill/Mai) i ddewis swyddogion. Fel arfer yr is-gadeirydd fydd Cadeirydd y flwyddyn ganlynol.
 9. Codi preasept blynyddol yn ôl y gyllideb. £15,000 ar hyn o bryd. (2016)
 10. Ystyried ceisiadau am olau cyhoeddus ychwanegol.
 11. Meinciau’r Mileniwm/Cysgodfannau bwsiau. Eu gwneud yn ddiogel a pheidio eu hatgyweirio ar hyn o bryd. Ystyrir eu hatgyweirio pan/os fydd llai o fandaliaeth yn y pentrefi.
 12. Ystyrir ceisiadau cynllunio gan Gynghorydd y lleoliad mewn ymgynghoriad â’i gyd-aelodau. Trafodir ceisiadau mewn cyfarfod o’r Cyngor pan fo angen. Ateb i Adran Gynllunio Gwynedd os nad gwrthwynebiad neu sylwadau.
 13. Cyhoeddi crynodeb misol o gofnodion cyfarfodydd yn “Eco’r Wyddfa” a “Llais Ogwan”
 14. Trefnir is-bwyllgorau pan fo angen.
 15. Corwm, presenoldeb a rheolau’r Cyngor – Gweithredir yn ôl y gyfraith a defnyddir canllawiau’r “The Society of Local Council Clerks” . Cyfetholir aelodau yn unol a rheolau Gwynedd, hysbysebir y sedd am gyfnod penodol.
 16. Gwahoddir siaradwyr ag arbenigedd i gyfarfod y Cyngor , e.e. Yr Heddlu, Swyddogion Gwynedd, Peirianwyr First Hydro”.

Gweithdrefn Gwyno - cliciwch yma

Datganiad Bio Amrywiaeth - cliciwch yma